Skargi - Składanie skarg - Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Składanie skarg

   
Przyjmowanie, rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków w Policji realizowane są
w oparciu o:

 • art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.);
 • dział VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
  (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.);
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania
  i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).

W rozumieniu art. 227 kpa przedmiotem skargi mogą być kwestie dotyczące zaniedbań, nienależytego wykonywania zadań, przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw przez policjantów lub pracowników cywilnych Policji.

Przedmiotem wniosku w rozumieniu art. 241 kpa mogą być sprawy ulepszenia oraz usprawnienia pracy Policji bądź inicjatywy, zmierzające do lepszego zaspokojenia potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnych.

Skarga powinna zawierać:

−  imię i nazwisko skarżącego,
−  dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer mieszkania),
−  dokładny opis zdarzenia.

Organ właściwy do rozpatrzenia skargi/wniosku powinien załatwić sprawę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca (art. 237 kpa). Termin liczy się od daty wpływu skargi/wniosku bezpośrednio do jednostki organizacyjnej Policji właściwej do załatwienia sprawy.

W przypadku, kiedy z treści skargi/wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę/wniosek do złożenia – w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania – wyjaśnienia lub uzupełnienia z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi/wniosku bez rozpoznania.

W razie niemożności załatwienia skargi/wniosku organ właściwy powinien zawiadomić o tym wnoszącego, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz podając przyczyny zwłoki.

W przypadku, gdy jednostka Policji – wskazana przez skarżącego jako adresat – nie jest właściwa do jej rozpatrzenia, obowiązana jest niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 7 dni, przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ. Organ nie może rozpatrzyć skargi poza zakresem swojej właściwości, bo byłoby to działanie pozbawione podstaw prawnych.
Postępowanie skargowe jest uproszczonym postępowaniem administracyjnym, kończącym się zawiadomieniem skarżącego o sposobie jego załatwienia – stanowiskiem organu. Postępowanie to nie przewiduje trybu odwoławczego.

W przypadku, gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego.

 

Niezbędne informacje dla skarżącego

art. 255 § 1 kpa
„Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu
złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji
o znamionach skargi lub wniosku,
jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych”.

„Granice tej ochrony wyznacza zgodność z prawem działania osoby
składającej skargę lub wniosek.
W związku z tym ochronie nie podlega osoba, która poprzez
wniesienie skargi lub wniosku narusza dobra chronione innych osób,
dopuszczając się przestępstwa oszczerstwa, zniesławienia lub zniewagi,
albo też ujawnia prawnie chronione informacje”.

J. Borkowski, w: Adamiak, Borkowski, Komentarz 2004, s. 813

 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Centrum Szkolenia Policji.

Kontakt:

ul. Zegrzyńska 121, 05-119 Legionowo

tel. 22 7742271, 22 7663000 lub 22 6053222

faks: 22 6053505

email: poczta@csp.edu.pl

 

Komendant Centrum Szkolenia Policji wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem email: iod@csp.edu.pl

 

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu rozpatrzenia wniesionej/wniesionego przez Panią/Pana skargi/wniosku.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
w zw. z art. 221 kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

 

Pani/Pana dane osobowe:

Ø  będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,

Ø  nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

 

Centrum Szkolenia Policji nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych
do państwa trzeciego.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionej/wniesionego przez Panią/Pana skargi/wniosku.

 

  

Skargi/wnioski można składać:

 • osobiście lub listownie na adres:
  Centrum Szkolenia Policji
  ul. Zegrzyńska 121
  05-119 Legionowo
 • faksem – na numer: +48 22 605 35 05
 • w siedzibie Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych i Kontroli
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres poczta@csp.edu.pl

Komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie przyjmuje interesantów w każdy wtorek
w godz. 14:00–15:30.

Skargi na działalność Policji można również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:

Rzecznik Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77,
00-090 Warszawa

Przyjęcia Interesantów:
poniedziałek w godz. 9.00–17.00
od wtorku do piątku w godz. 9.00–15.00
INFOLINIA OBYWATELSKA 800 676 676
telefon: (+48 22) 55 17 700
fax (+48 22) 827 64 53

Linki:

strona główna RPO www.rpo.gov.pl
formularz elektroniczny http://www.rpo.gov.pl/wniosek/

  

Metryczka

Data publikacji 15.02.2010
Data modyfikacji 19.11.2019
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
Osoba udostępniająca informację:
Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
Osoba modyfikująca informację:
Monika Irzycka
do góry