Rodzaje szkoleń i kursów - Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Rodzaje szkoleń i kursów

RODZAJE SZKOLEŃ ZAWODOWYCH ORAZ DOSKONALENIA
ZAWODOWEGO REALIZOWANEGO W CENTRUM SZKOLENIA POLICJI

 

RODZAJE SZKOLEŃ

 1. Szkolenie zawodowe podstawowe. SZP
 2. Szkolenie zawodowe podstawowe dla policjantów, absolwentów wybranych kierunków studiów. SZPU
 3. Szkolenie zawodowe podstawowe w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa
  i w czasie wojny. SZPW


RODZAJE KURSÓW SPECJALISTYCZNYCH

(UWAGA: Podział kursów specjalistycznych, uwzględniony w tabeli, został oparty o specyfikę pracy poszczególnych komórek dydaktyczno-wychowawczych Centrum Szkolenia Policji).

 

SŁUŻBA PREWENCYJNA

 1. Kurs specjalistyczny dla służby dyżurnej jednostek organizacyjnych Policji. KSDyż
 2. Kurs specjalistyczny dla policjantów wykonujących czynności związane z konwojowaniem i doprowadzaniem osób. KiDO
 3. Kurs specjalistyczny dla policjantów realizujących czynności w zakresie zasad bezpiecznego konwojowania i ochrony materiałów poczty specjalnej na magistralnych, wewnątrzwojewódzkich i lokalnych trasach kurierskich. PS
 4. Kurs specjalistyczny w zakresie pełnienia służby w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia oraz w policyjnych izbach dziecka. PDOZiPID
 5. Kurs specjalistyczny z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. PPwR
 6. Kurs specjalistyczny dla policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz działań podejmowanych na rzecz małoletnich. DSN
 7. Kurs specjalistyczny dla dzielnicowych. Dz
 8. Kurs specjalistyczny w zakresie profilaktyki społecznej. Pro.S.
 9. Kurs specjalistyczny dla instruktorów technicznych środków wzmocnienia. ITSW
 10. Kurs specjalistyczny dla policjantów-spottersów. SPOT

 

SŁUŻBA KRYMINALNA

 1. Kurs specjalistyczny z zakresu taktyki i technik przesłuchań. FBI
 2. Kurs specjalistyczny dla policjantów pełniących funkcję oskarżyciela publicznego. Osk.P
 3. Kurs specjalistyczny w zakresie czynności zmierzających do zabezpieczenia majątkowego z elementami prowadzenia nadzoru nad tymi czynnościami. CZMN
 4. Kurs specjalistyczny dla rzeczników dyscyplinarnych. D
 5. Kurs specjalistyczny w zakresie wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej. WSC
 6. Kurs specjalistyczny w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej. ZN
 7. Kurs specjalistyczny w zakresie neutralizacji miejsc nielegalnej produkcji narkotyków. NMN
 8. Kurs specjalistyczny dla policjantów z zakresu wykorzystania zasobów informacyjnych Krajowego Systemu Informacyjnego Policji, innych systemów policyjnych, systemów pozapolicyjnych oraz Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych. KSIP-pk
 9. Kurs specjalistyczny w zakresie uzyskiwania informacji z Internetu dla policjantów zwalczających przestępczość komputerową. PK-UIzI
 10. Kurs specjalistyczny dla osób realizujących zadania w komórkach właściwych do spraw kontroli w Policji. ZKP

 

TECHNIKA KRYMINALISTYCZNA

 1. Kurs specjalistyczny dla techników kryminalistyki. KDTK
 2. Kurs specjalistyczny w zakresie techniki kryminalistycznej – poziom zaawansowany. DTK
 3. Kurs specjalistyczny w zakresie organizowania i prowadzenia oględzin miejsc katastrof komunikacyjnych i budowlanych. OMK
 4. Kurs specjalistyczny dla policjantów kierujących zespołami oględzinowymi. KZO
 5. Kurs specjalistyczny dla policjantów wykonujących czynności na miejscu zdarzenia drogowego. RWD
 6. Kurs specjalistyczny w zakresie ruchu drogowego – część ogólna. RDo

 

DZIAŁANIA MINERSKO-PIROTECHNICZNE

 1. Kurs specjalistyczny w zakresie rozpoznania minersko-pirotechnicznego. DRMP
 2. Kurs specjalistyczny w zakresie prowadzenia śledztwa po wybuchu. DŚPW
 3. Kurs specjalistyczny w zakresie podnoszenia umiejętności prowadzenia śledztwa po wybuchu. DUŚPW
 4. Kurs specjalistyczny w zakresie samodzielnego prowadzenia działań minersko-
  -pirotechnicznych. MPAT
 5. Kurs specjalistyczny dla minerów-pirotechników kandydatów na instruktorów. MPI

 

DZIAŁANIA NA WODACH I TERENACH PRZYWODNYCH

 1. Kurs specjalistyczny dla policjantów wykonujących zadania na wodach i terenach przywodnych. DZW
 2. Kurs specjalistyczny dla policjantów prowadzących łodzie służbowe w trudnych warunkach atmosferycznych. TNŁ

 

SŁUŻBA RUCHU DROGOWEGO

 1. Kurs specjalistyczny w zakresie ruchu drogowego – część szczególna. RDs
 2. Kurs specjalistyczny dla policjantów ruchu drogowego w zakresie kierowania motocyklem szosowym. TJMS
 3. Kurs specjalistyczny dla policjantów techniki operacyjnej w zakresie kierowania motocyklem. KM
 4. Kurs specjalistyczny w zakresie doskonalenia techniki kierowania samochodem osobowym. TJS
 5. Kurs specjalistyczny w zakresie wideorejestratorów wykroczeń. VR
 6. Kurs specjalistyczny w zakresie kontroli tachografów cyfrowych. T
 7. Kurs specjalistyczny w zakresie obsługi ręcznych mierników prędkości. RMP

 

TAKTYKA I TECHNIKI INTERWENCJI

 1. Kurs specjalistyczny dla policjantów realizujących zatrzymania niebezpiecznych przestępców. ZNP
 2. Kurs specjalistyczny dla policjantów podejmujących interwencje wobec osób agresywnych i niebezpiecznych. ANI
 3. Kurs specjalistyczny z zakresu taktyki i technik interwencji. TITS
 4. Kurs specjalistyczny dla instruktorów w zakresie posługiwania się przedmiotami przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej. OEE
 5. Kurs specjalistyczny dla instruktorów strzelań policyjnych w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji realizujących zadania w zakresie zwalczania terroryzmu.
  ISP-ZT
 6. Kurs specjalistyczny dla instruktorów strzelań policyjnych. ISP
 7. Kurs specjalistyczny w zakresie posługiwania się bronią palną w warunkach podwyższonego stresu. BPPS
 8. Kurs specjalistyczny w zakresie szkolenia strzeleckiego z wykorzystaniem karabinka automatycznego. KA
 9. Kurs specjalistyczny w zakresie doskonalenia umiejętności instruktorów strzelań policyjnych. DISP

 

TECHNIKA OPERACYJNA

 1. Kurs specjalistyczny dla policjantów komórek organizacyjnych Policji właściwych
  w sprawach techniki operacyjnej w zakresie prowadzenia obserwacji pieszej.
  DTO-OP
 2. Kurs specjalistyczny dla policjantów komórek organizacyjnych Policji właściwych
  w sprawach techniki operacyjnej z zakresu prowadzenia obserwacji samochodowej. DTO-OS
 3. Kurs specjalistyczny dla policjantów komórek organizacyjnych Policji właściwych
  w sprawach techniki operacyjnej w zakresie prowadzenia kontroli operacyjnej
  – podsłuch telekomunikacyjny. DTO-PT

 

KYNOLOGIA POLICYJNA

 1. Kurs specjalistyczny dla przewodników psów patrolowo-tropiących. SEPT
 2. Kurs specjalistyczny dla przewodników psów patrolowo-tropiących do działania bez kagańca. SEPT-bk
 3. Kurs specjalistyczny dla przewodników psów tropiących. SET
 4. Kurs specjalistyczny dla przewodników psów patrolowych. SEP
 5. Kurs specjalistyczny dla przewodników psów patrolowych do działania bez kagańca. SEP-bk
 6. Kurs specjalistyczny dla przewodników psów służbowych do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych. SEW
 7. Kurs specjalistyczny dla przewodników psów służbowych do wyszukiwania zapachów narkotyków. SEN
 8. Kurs specjalistyczny dla przewodników psów do badań osmologicznych. PBO
 9. Kurs specjalistyczny dla przewodników psów służbowych do wyszukiwania zapachu zwłok ludzkich. PZL
 10. Kurs specjalistyczny dla przewodników psów służbowych do ratownictwa wodnego
  i wyszukiwania zapachu zwłok ludzkich. SRWZL
 11. Kurs specjalistyczny dla policjantów będących kandydatami na przewodników psów do działań bojowych bez kagańca oraz wykonujących czynności pozoranta. k-SEB-bk
 12. Kurs specjalistyczny dla przewodników psów do działań bojowych bez kagańca. SEB-bk
 13. Kurs specjalistyczny dla policjantów wykonujących czynności pozoranta. SPoz

 

INNE KURSY

 1. Kurs specjalistyczny dla policjantów – ekspertów pełniących służbę w kontyngentach policyjnych – część praktyczna. KPEp
 2. Kurs specjalistyczny w zakresie udzielania pierwszej pomocy. UPP
 3. Kurs specjalistyczny dla policjantów recertyfikujących uprawnienia do wykonywania zadań związanych z udzielaniem kwalifikowanej pierwszej pomocy. RKPP
 4. Kurs specjalistyczny w zakresie prowadzenia zajęć z zapobiegania przestępstwom
  z nienawiści i ich zwalczania. Z-PZPN
 5. Kurs specjalistyczny dla opiekunów realizujących zadania związane z adaptacją zawodową policjantów w okresie służby przygotowawczej. ONP
 6. Kurs specjalistyczny dla organizatorów lokalnego doskonalenia zawodowego
  w Policji. LDZ
 7. Kurs specjalistyczny w zakresie metodyki nauczania dla osób prowadzących lokalne doskonalenie zawodowe. MNL
 8. Kurs specjalistyczny z zakresu metodyki nauczania. MN
 9. Kurs specjalistyczny dla kadry kierowniczej Policji średniego szczebla zarządzania
  z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. ZZL
 10. Kurs specjalistyczny dla negocjatorów policyjnych. SND  
 11. Kurs specjalistyczny dla oficerów prasowych w zakresie wykonywania działalności prasowo-informacyjnej w Policji. OPM

 

RODZAJE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO CENTRALNEGO
REALIZOWANEGO W FORMIE INNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

 1. Doskonalenie zawodowe dla prowadzących doskonalenie lokalne z zakresu kierowania pojazdami uprzywilejowanymi realizowanego centralnie w formie innego przedsięwzięcia. WKPU
 2. Doskonalenie zawodowe z zakresu umiejętności ratownictwa wodnego dla policjantów wykonujących zadania na wodach i terenach przywodnych realizowanego w formie innego przedsięwzięcia. WRW
 3. Doskonalenia zawodowe w zakresie bezpiecznego korzystania z samochodów typu "furgon" oraz kierowania pojazdem w kolumnie pojazdów uprzywilejowanych". WTJSF
 4. Doskonalenie zawodowe centralne realizowane w formie innego przedsięwzięcia z zakresu metodyki nauczania problematyki przestrzegania praw i wolności człowieka oraz etyki zawodowej podczas przedsięwzięć szkoleniowych. WPCz
 5. Warsztaty dla policjantów ogniw patrolowo-interwencyjnych korzystających
  z mobilnych terminali noszonych do wykonywania sprawdzeń w systemach informatycznych. WMTN
 6. Warsztaty dla policjantów realizujących zadania w nieetatowych pododdziałach prewencji Policji. WNPP
 7. Warsztaty z zakresu przeciwdziałania wydarzeniom nadzwyczajnym w realizacji policyjnych konwojów i doprowadzeń osób. WNKD
 8. Warsztaty z zakresu sprawowania nadzoru nad służbą prewencyjną z wykorzystaniem SWD i SESPol. WNSP
 9. Warsztaty z zakresu postępowania wobec cudzoziemców w Polsce. WPC
 10. Warsztaty doskonalące dla instruktorów taktyki i technik interwencji. WDTI
 11. Warsztaty doskonalące umiejętności posługiwania się bronią palną podczas interwencji z wykorzystaniem pojazdu służbowego. WDBS
 12. Warsztaty doskonalące – pełnienie służby patrolowej w zakresie taktyki i technik interwencji policyjnych. WSPTI
 13. Warsztaty doskonalące sprawność użytkową psów patrolowo-tropiących. WSPPT
 14. Warsztaty doskonalące sprawność użytkową psów tropiących. WSPT
 15. Warsztaty doskonalące sprawność użytkową psów patrolowych. WSPP
 16. Warsztaty doskonalące sprawność użytkową psów do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych. WSPMW
 17. Warsztaty doskonalące sprawność użytkową psów do wyszukiwania zapachów narkotyków. WSPZN
 18. Warsztaty doskonalące sprawność użytkową psów do badań osmologicznych. WSPBO
 19. Warsztaty doskonalące sprawność użytkową psów do wyszukiwania zapachu zwłok ludzkich. WSZL
 20. Warsztaty doskonalące sprawność użytkową psów do ratownictwa wodnego
  i wyszukiwania zapachu zwłok ludzkich. WSRZL

 


Zasady kierowania policjantów na szkolenia i kursy organizowane przez CSP reguluje rozporządzenie MSWiA z dnia 19 czerwca
2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkolę zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji
(Dz. U. z 2007 r. Nr 126, poz. 877, z późn. zm.).

 

Szczegółowe kryteria rekrutacji na szkolenia i kursy określają Programy szkolenia oraz Programy nauczania wprowadzone decyzjami Komendanta Głównego Policji publikowanymi w Dziennikach Urzędowych KGP.

Szczegółowe kryteria rekrutacji na warsztaty określają programy warsztatów wprowadzone decyzjami Komendanta Centrum Szkolenia Policji.

Szkolenie podstawowe odbywają obowiązkowo wszyscy nowo przyjęci policjanci.

Na kursy specjalistyczne mogą być kierowani policjanci oraz pracownicy Policji – za zgodą Komendanta Głównego Policji. Rekrutacja na kursy prowadzona jest przez CSP za pośrednictwem komend wojewódzkich Policji oraz biur Komendy Głównej Policji.

Liczba oraz terminy realizacji kursów i warsztatów określane są w rocznym planie doskonalenia uzgodnionym 
z kierownikiem komórki organizacyjnej właściwej w sprawach szkolenia Komendy Głównej Policji.

Limity miejsc na kursy specjalistyczne i warsztaty określa Komendant Centrum Szkolenia Policji.

Osoba ubiegająca się o skierowanie na kurs specjalistyczny i warsztaty kieruje swoją prośbę do bezpośredniego przełożonego.

 

 

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 09.03.2007
Data modyfikacji 22.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wioletta Białkowska
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Lewandowski Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
Osoba modyfikująca informację:
Monika Irzycka
do góry