Ochrona danych osobowych - RODO - Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 2016 r. z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanym dalej „RODO”, dochowując warunków w nim zawartych informujemy, że:

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie:

        adres: ul. Zegrzyńska 121, 05-119 Legionowo.

2.     Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie sprawuje inspektor ochrony danych:

1)   adres: ul. Zegrzyńska 121, 05-119 Legionowo;

2)   e-mail: iod@csp.edu.pl.

3.   W Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, dane osobowe przetwarza się wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza się ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Okres przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio z przepisów prawa, jest adekwatny do celów.

4.   Odbiorcy danych osobowych.

W rozumieniu RODO odbiorcami danych osobowych nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

5.  Osobom, których dane są przetwarzane zgodnie z RODO przysługuje:

1)    prawo dostępu do własnych danych osobowych;

2)    prawo do żądania od administratora sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania – w sytuacjach przewidzianych prawem;

3)    prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie własnych danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej cofnięciem;

4)    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

6.   Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krócej niż wskazany w przepisach o archiwizacji (zasady klasyfikacji oraz okres przechowywania określa Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Policji, stanowiący załącznik do zarządzenia nr 93 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 17 grudnia 2007 r. w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji).

7.   Przy przetwarzaniu danych osobowych w trybie RODO nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowanie.

       8.  Ograniczenia stosowania RODO:

Do przetwarzania danych osobowych w zakresie działalności archiwalnej, na podstawie art. 22b ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553, z późn. zm.) ogranicza się stosowanie RODO:

1)  art. 16 – prawo do sprostowania danych – w ten sposób, że administrator danych przyjmie od osoby, której dane dotyczą, pisemne sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące jej danych osobowych, nie dokonując  ingerencji w materiały archiwalne;

2)  18 ust. 1 lit. a i b – prawo do ograniczenia przetwarzania – w zakresie niezbędnym do korzystania z materiałów archiwalnych zgodnie z ustawą, bez naruszania istoty ochrony danych osobowych zawartych w tych  materiałach, także w przypadku pierwotnego zbierania danych w sposób bezprawny albo w przypadku nieprawdziwości, nieścisłości lub niekompletności danych;   

3)  wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 3 – prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą – następuje w zakresie, w jakim dane osobowe podlegające udostępnieniu mogą być ustalone za pomocą istniejących środków ewidencyjnych.

 

Metryczka

Data publikacji 24.05.2018
Data modyfikacji 11.06.2019
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Kwiatkowski Wydział Łączności i Obsługi Informatycznej
Osoba modyfikująca informację:
Monika Irzycka
do góry