Informacje ogólne - Ponowne wykorzystywanie - Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ponowne wykorzystywanie

Informacje ogólne

 

Zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania określa
ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352). W myśl ustawy informacją sektora publicznego jest każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będąca w posiadaniu podmiotu zobowiązanego.

 

Ponownym wykorzystywaniem jest wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

 

Uprawniony, składając wniosek o ponowne wykorzystanie, powinien wskazać:

1)  nazwę podmiotu zobowiązanego;

2)  informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;

3)  informację sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;

4)  cel ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;

5)  formę przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także format danych;

6)  sposób przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposób dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy;

7)  okres, przez który podmiot zobowiązany będzie umożliwiał ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym – w przypadku wniosku, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy.

 

W przypadku braków formalnych we wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do ich usunięcia. Nieusunięcie braków w terminie
7 dni od dnia otrzymania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

 

Wnioski o ponowne wykorzystanie informacji sektora  publicznego należy kierować pod adres:

Centrum Szkolenia Policji
ul. Zegrzyńska 121, 05-119 Legionowo
fax (022) 605 35 05
e-mail: poczta@csp.edu.pl

 

 

Metryczka

Data publikacji 05.07.2016
Data modyfikacji 05.07.2016
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Kwiatkowski Wydział Łączności i Obsługi Informatycznej
Osoba modyfikująca informację:
Monika Irzycka

Nawigacja

do góry