Dostęp do informacji publicznej - Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Centrum Szkolenia Policji przyjmuje i załatwia sprawy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik do zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 lutego 2001 r. w sprawie metod i form pracy kancelaryjnej w Komendzie Głównej Policji, Wyższej Szkole Policji, szkołach policyjnych i Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji (Dz. Urz. KGP Nr 3, poz. 29, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).

Rzecznik Prasowy Centrum Szkolenia Policji odpowiada wyłącznie na korespondencję przesłaną przez dziennikarzy. Korespondencja powinna zawierać imię i nazwisko dziennikarza, redakcję i numer telefonu.

Dla ułatwienia, zachęcamy Państwa do skorzystania z przykładowego formularza wniosku o udostępnienie informacji publicznej (formularz wniosku):

Centrum Szkolenia Policji zastrzega sobie prawo pobrania opłaty za udostępnienie informacji we wskazanej we wniosku formie, w przypadku, o którym mowa w art. 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej.

Nasz adres:

Centrum Szkolenia Policji

ul. Zegrzyńska 121, 05-119 Legionowo

tel. 22 774 22 71

tel. 22 766 30 00

fax 22 605 35 05

email: poczta@csp.edu.pl

Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej we wskazanym terminie będzie niemożliwe, zostaną Państwo powiadomieni o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie realizacji wniosku, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.

Jednocześnie informujemy, że ograniczenie dostępu do informacji publicznej ma miejsce jedynie w przypadku informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych. Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.

Metryczka

Data publikacji 14.10.2013
Data modyfikacji 07.10.2016
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
Osoba udostępniająca informację:
Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
Osoba modyfikująca informację:
Monika Irzycka
do góry